ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ day 42

ಭಾಷೆ : ಹೇಗೆ ಕೂಡಿದರು ಮೊತ್ತ 20

ಭಾಷೆ : ಗುಣಿಸಿ, ಭಾಗಿಸಿ ಏಣಿ ಹತ್ತು

Sharing Is Caring:

Leave a Comment