ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಟುವಟಿಕೆ day 14

ಭಾಷೆ : ಪದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ

ಗಣಿತ : ಸಂಖ್ಯಾ ಚಕ್ರ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment