ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ day 27

ಭಾಷೆ: ಜೋಡಿ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆ

ಗಣಿತ :ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಿ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment