ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ (day 6)

ಭಾಷೆ : ಅಕ್ಷರದ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಯುವ ಆಟ

ಗಣಿತ : ಎಣಿಕೆ 1 ರಿಂದ 9

Sharing Is Caring:

Leave a Comment