ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ day 33

ಭಾಷೆ : ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪದವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ

ಗಣಿತ : ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್

Sharing Is Caring:

1 thought on “ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ day 33”

Leave a Comment