ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ (day 7)

ಭಾಷೆ : ಅದಲು _ ಬದಲು ಕಂಚಿನ ಕದಲು

ಗಣಿತ : ಸಂಖ್ಯಾ ವಿಸ್ತರಣಾ ತಾಲಿಕೆ ವಾಚನ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment