ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ day 25

ಭಾಷೆ: ರ ಸೇರಿಸಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರದ ಪದ ರಚಿಸಿ

ಗಣಿತ :ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದು

Sharing Is Caring:

Leave a Comment