ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ day 37

ಭಾಷೆ: ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲದ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯರಿ

ಗಣಿತ : ಶತಕವನ್ನು ಮಾಡಿ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment