ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ day 37

ಭಾಷೆ: ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲದ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯರಿ

ಗಣಿತ : ಶತಕವನ್ನು ಮಾಡಿ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment