ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಟುವಟಿಕೆ day 13

ಭಾಷೆ : ವರ್ಣ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು

ಗಣಿತ : 5 ರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು

Sharing Is Caring:

Leave a Comment