ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಟುವಟಿಕೆ day 15

ಭಾಷೆ : ಶಬ್ದದ ಅಂತಾಕ್ಷರಿ

ಗಣಿತ : ಸಂಖ್ಯಾ ಮಿಂಚುಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment