ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಟುವಟಿಕೆ (DAY 4)

ಭಾಷೆ : ಚಾರ್ಟ್ ವಾಚನ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ

ಗಣಿತ : ಹಣದ ನೋಟುಗಳ ಪರಿಚಯ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment