ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ day 40

ಭಾಷೆ : ಸಮನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಗಣಿತ : ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೂಡುವುದು

Sharing Is Caring:

Leave a Comment