ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಓದು ಹಾಗೂ ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು
ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ APP ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು & ಬಳಕೆ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಯಲು

GP APP ನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು UPLOAD ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ GP APP ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Sharing Is Caring:

1 thought on “ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು”

Leave a Comment