ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಟುವಟಿಕೆ (day 10)

ಭಾಷೆ : ದಾರಿ ತೋರಿಸು

ಗಣಿತ : ಗುಟ್ಟಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಥಟ್ಟನೆ ಹೇಳು

Sharing Is Caring:

Leave a Comment