ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ day 39

ಭಾಷೆ : ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ ಪದವನ್ನು ಮೂರು ಕಾಲ ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಸಿ

ಗಣಿತ : ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಏಕಪದ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment