ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ day 41

ಭಾಷೆ: ಅದಲು ಬದಲಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ ವಾಕ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸಿ

ಗಣಿತ : ಕರೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment