ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ day 35

ಭಾಷೆ :ಸಜಾತಿ- ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಗಣಿತ : ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರೆಯಿರಿ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment