ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ day 30

ಭಾಷೆ : ಜೋಡಿ ಪದಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ

ಗಣಿತ : ವಾಕ್ಯ ರೂಪದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು – ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಕಲನ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment