ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಟುವಟಿಕೆ (DAY 2)

ಭಾಷೆ : ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಗುರುತಿಸು _ ಹೊಂದಿಸು _ ಜೋಡಿಸು ಆಟ

ಗಣಿತ : ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಾರ್ಟ್ ವಾಚನ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment