ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ day 34

ಭಾಷೆ : ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಓದಿ

ಗಣಿತ : ಹೆಚ್ಚು – ಕಡಿಮೆ > < ಚಿಹ್ನೆ ತುಂಬಿ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment