ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಟುವಟಿಕೆ day 12

ಭಾಷೆ : ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು

ಗಣಿತ : ದೋಣಿ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯಾರು?

Sharing Is Caring:

Leave a Comment