ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ day 36

ಭಾಷೆ: ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿ

ಗಣಿತ : ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಗದು ರಶೀದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment