ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ (day 9)

ಭಾಷೆ : ಸಜಾತಿ – ವಿಜಾತಿ ಒತ್ತಾಕ್ಷರದ ಪದಗಳು

ಗಣಿತ :ವ್ಯವಕಲನ ತಾಲಿಕೆ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment