ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ day 24

ಭಾಷೆ : ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಪದ ರಚಿಸಿ

ಗಣಿತ : ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಿ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟು!

Sharing Is Caring:

Leave a Comment