ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ day 32

ಭಾಷೆ:ಸೂಕ್ತ ಪದಆರಿಸಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿ

ಗಣಿತ : ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್

Sharing Is Caring:

Leave a Comment