ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು server ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ click ಮಾಡಿ

IMG 20220220 WA0025 min
IMG 20220220 WA0024

Because of heavy traffic on vidyavahini portal, Quiz competition s/w shifted to new link, ಹೊಸ ಲಿಂಕ್ ಗೆ ಕೆಳಗಿನ button click ಮಾಡಿ

ಗಮನಿಸಿ :

ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವವರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

Sharing Is Caring:

67 thoughts on “ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು server ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ click ಮಾಡಿ”

Leave a Comment