ವಾರಕ್ಕೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿ ಬೀಜಗಳ ಮೊಳಕೆ ( ಪ್ರಯೋಗ 23)

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಉದ್ದೇಶ :-

ಬೀಜಗಳ ಮೊಳಕೆ

ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು :-

ಕಾಳುಗಳು (ಹೆಸರುಕಾಳು ಅಥವಾ ಕಡಲೆಕಾಳು ಅಥವಾ ಹುರಳಿಕಾಳು) ಪಾತ್ರೆ, ನೀರು, ಬಟ್ಟೆ.

Screenshot 2023 01 24 13 22 03 56 e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f 1

ವಿಧಾನ :-

ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ 5-6 ಗಂಟೆ ಇಡಬೇಕು.ನಂತರ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಇಡಬೇಕು.ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ಬಿಳಿಯ ರಚನೆ ಬೆಳೆದು ಹೊರ ಬಂದಿರುವುದುಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ತೀಮಾ೯ನ :-

ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಬರಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ವಾತಾವರಣ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ಕೃಪೆ : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಯೋಗ ದರ್ಪಣ science experiment

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment