ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ day 21

ಭಾಷೆ : ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು

ಗಣಿತ : ಚೌಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಯ ಸ್ಥಾನಬೆಲೆ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment