ಸಮುದಾಯ ದತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ

ಗಮನಿಸಿ

ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಸಮುದಾಯ ದತ್ತ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 08/04/2023

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ದತ್ತ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮವು 10/04/2023ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಮುದಾಯದತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರದಿ ನಮೂನೆ

ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರಲ್ಲಿದೆ

IMG 20230406 WA0012

Sharing Is Caring:

Leave a Comment