ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಹೆಸರು ಇದೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಇಂದೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ…..

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡುವ ವಿಧಾನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ

👉ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
👉ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು Pdf ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment