2006 ರ ಮುಂಚೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಆಗಿದ್ದು 2006 ರ ನಂತರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಹಳೆಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ

2006 ರ ಮುಂಚೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಆಗಿದ್ದು 2006 ರ ನಂತರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಹಳೆಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ನಡಾವಳಿ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment