ನಿಷ್ಠ NEP ಕೋರ್ಸ್ ನೇರ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ

141-EP ರಿಂದ 149-EP ರವರೆಗೆ 9 ಮಾಡೋಲ್ ಗಳು LPS ಹಾಗೂ HPS ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ
ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಬೋಧಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ವಿಷಯವಾರು ಮಾಡೂಲ್ ಗಳನ್ನು ತಾವೇ
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. LPS ಬೋಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರು 9+6=15 (141-EP, 142-EP,
143-EP, 144-EP, 145-EP, 146-EP, 147-EP, 148-EP, 149-EP, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 150-EVS,
131-KAN, 136-MATHS, 151-EVS, 137-MATHS, 132-KAN,) ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಗಳನ್ನು
ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ HPS ನಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಷಯವಾರು
9+6=15 (141-EP, 142-EP, 143-EP, 144-EP, 145-EP, 146-EP, 147-EP, 148-EP, 149-
EP, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 139-SCIENCE, 138-MATHS, 140-SOCIAL, 133-KANNADA,134-ENG,
135-HINDIವಿಷಯವಾರು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.

IMG 20220613 WA0014

ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಕೋರ್ಸುಗಳು

1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಕೋರ್ಸುಗಳು

6 ರಿಂದ 8 ರ ತರಗತಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಕೋರ್ಸುಗಳು

Sharing Is Caring:

Leave a Comment