ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚಣೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಭಡ್ತಿ ಸಾದ್ಯತೆ

5th Agust ರಾಜ್ಯ ಹಂತದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ Video conference ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳ ಬಡ್ತಿ ವಿಷಯ Ajenda ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. So HM ಬಡ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ .

From
KSPSTABLORE

IMG 20230803 WA0142
Sharing Is Caring:

Leave a Comment