6,7,8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾಹೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು

6 ನೇ ತರಗತಿಯ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾಹೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು

7 ನೇ ತರಗತಿಯ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾಹೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು

8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾಹೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು

IMG 20210401 WA0120 min
ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ವೆಬ್ ಸೈಟ್

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್

Sharing Is Caring:

2 thoughts on “6,7,8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾಹೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು”

  1. Appreciable work from our KSPSTA… Really like these links help teachers to get information easily. In future also plan like these links to reach our teachers. Thank you so much.

    Reply

Leave a Comment