8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾಹೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು

8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾಹೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ

8ನೇ ತರಗತಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾಹೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ :

ಏಪ್ರಿಲ್ -2021 ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು
ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

• ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂವೇದ ಇ-ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವ
ಕಲಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಲು
ಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು/ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ಸಲಹಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆ/ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ
ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರ್ಬಲನಗೊಳಿಸಲು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.

• ಏಪ್ರಿಲ್‌ನ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದಲೇ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಪರಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುವುದು.

• ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು/ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು.

• ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಚಟುವಟಿಕೆ/ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಅವರಲ್ಲಿನ ಕಲಿಕಾ ಅಂತರಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು, ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವ-ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವುದು.

• ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಚಟುವಟಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವ-ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲವೇ ಸಂವೇದ ಇ- ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಗಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.

• ಇಲಾಖೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆ/ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಳೆಗಳು ಕೇವಲ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿನ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಹೊಸ ಚಟುವಟಿಕೆ/ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

• ಇಲಾಖೆಯವರು ನೀಡಿರುವ “ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ” ಇರುವ ಚಟುವಟಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿಕೊಂಡು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವ-ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವುದು.

• ತರಗತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ, ವಿಷಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ, ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಕಲಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ವಿಷಯವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

• ಕೆಲವೊಂದು ಸಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment