ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ನಮೂನೆಗಳು

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು whatsaapp ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮಾದರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment