ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ನಮೂನೆಗಳು

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿದ್ದು. whatsapp ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಾಖಲಾತಿ ನಮೂನೆಗಳು

ಶಾಲಾ ಸಂಘಗಳು

ಶಾಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ

ಸೇತುಬಂಧ ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು

ತರಗತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ

ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ

ಶಾಲಾ ಸಂಘಗಳು

4ರಿಂದ 7 ನೆ ತರಗತಿಗಾಗಿ ಸೇತುಬಂಧ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರಗಳು

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳ pdf

ಶಾಲಾ ಪಂಚಾಂಗ

ಸಂವೇದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

Sharing Is Caring:

Leave a Comment