ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ನಿಯಮಗಳು

ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ನಿಯಮ ಇದೀಗ ಪ್ರಕಟ. ದಿನಾಂಕ:26-12-2022 ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 2022′ ಸಂಬಂಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಿಮ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಟ
ಅಂತಿಮ ನಿಯಮಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment