ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ2022 ಸಂಬಂಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕರಡು ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರಡು ನಿಯಮ ಇದೀಗ ಪ್ರಕಟ. ದಿನಾಂಕ:16-11-2022’ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 2022′ ಸಂಬಂಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕರಡು ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದ್ದು,ಕರಡು ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಿ ವಲಯ x 2 ರಲ್ಲಿ) + (ಎ ವಲಯ x 1 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ | : ಹೇಳಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 10 ರಲ್ಲಿ, ಉಪ-ನಿಯಮ (1) ಗಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

(1) ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು, ವಲಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಂತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ (ಐದು ವರ್ಷಗಳಾಗಿರಬೇಕು), ಸದರಿ ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಭಾಗ 10 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ. ” ಗೆ: 4. ನಿಯಮ 15 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 15 ರಲ್ಲಿ, ಉಪ ನಿಯಮಕ್ಕಾಗಿ

IMG 20221116 WA0048

( 3 ) , ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು, ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ( 3 ) ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ 10 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ”

5. ನಿಯಮ 18 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ : ಹೇಳಿದ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 18 ರಲ್ಲಿ , ಷರತ್ತು (ii) ಗಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ: (ii) ‘ಬ್ಲಾಕ್’ (ತಕ್ಕದ್ದು ‘ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ) ಎಂದು ಓದಬಹುದು , ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು . ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ : ಎ) ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೂ ಬ್ಲಾಕ್‌ನೊಳಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಿ) ಶಿಕ್ಷಕನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಹೊರಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, (i) ಅದೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು; ಅಥವಾ (ii) ಒಂದೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಚಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು.

IMG 20221116 WA0049

” 6. ನಿಯಮ 21 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ : ಹೇಳಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 21 ರಲ್ಲಿ , – ( i ) ಷರತ್ತು ( vii ) ಗಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ” ( vii ) ಬ್ಲಾಕ್ನೊಳಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಂತರ. ನಂತರ, ವಿನಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊರಗಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಂತರದ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. “(ii) ಷರತ್ತು (vii) ನಂತರ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು, ಅವುಗಳೆಂದರೆ (viii) ‘ಬ್ಲಾಕ್’ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಶೇಕಡಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, (ಎ) ಶಿಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೂ ಬ್ಲಾಕ್‌ನೊಳಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 2 (ಬಿಜೆಎ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಹೊರಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅವುಗಳೆಂದರೆ: (i) ಅದೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು; ಅಥವಾ ಸೆಟ್ (ii) ಕನಿಷ್ಠ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಚಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು ಒಂದೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ

IMG 20221116 WA0050

7. ನಿಯಮ 22 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಹೇಳಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 22 ರಲ್ಲಿ, ಷರತ್ತು (5) ನಂತರ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು, ಅವುಗಳೆಂದರೆ: * (6) ಬ್ಲಾಕ್ ‘ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ , ( 10 ) ಶಿಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೂ ಬ್ಲಾಕ್‌ನೊಳಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು (ii) ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಹೊರಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅವುಗಳೆಂದರೆ: (ಎ) ಅದೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು ಅದೇ ಕೇಡರ್; ಅಥವಾ (ಬಿ) ಕನಿಷ್ಠ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕ್ಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು ಒಂದೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಸೇವೆ. ” 8. ನಿಯಮ 24 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ : ಹೇಳಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 24 ರಲ್ಲಿ , ಷರತ್ತು ( i ) ರಲ್ಲಿ , ಉಪ ಷರತ್ತು ( a ) ರಲ್ಲಿ ” ಏಳು ” ಪದಕ್ಕೆ ” ಐದು ” ಪದವನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು. 14 ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ 16/11/2022. (ಮಹಾಂತಯ್ಯ ಎಸ್. ಹೊಸಮಠ) ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ)

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment