ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನದ ಮಾಹಿತಿ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

1. ಮಂಡಲಿಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ https://kseab.karnataka.gov.in ರಲ್ಲಿನ ಮುಖಪುಟApplication for Scanned copies, Re-valuation / Re-(HOME PAGE)totalling ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ.

2. Link ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ Calender of Events ಪುಟ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ “How to Apply ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

3. 2023ರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (Register Number)ಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ತಕ್ಷಣವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ display ಆಗುತ್ತದೆ.

4. Scanned copy ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ವಿಷಯ/ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ/ ಪೋಷಕರ ನಿಖರವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿಮೇಲ್ ಐಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವ-ವಿಳಾಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ನಂತರ Submit ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಚಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು Auto-Generate ಆಗುತ್ತದೆ.

5. “Make payment” ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ “Cash payment” ಅಥವಾ “Onlinepayment” ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.”

Cash payment” ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ,.UNION BANK OF INDIA (CORPORATION BANK), BANGALORE-ONE,KARNATAKA-ONE ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡುGenerate challan ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

• ಚಲನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ display ಆಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಚಲನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

* ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಲನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಂತರ ಚಲನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಣವನ್ನು ಮಂಡಲಿಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಮಂಡಲಿಯುನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವ ಚಲನ್/ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.• Cash payment ಮುಖಾಂತರ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ 5 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ತಾವು ನಮೂದಿಸಿದಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ.

* “Online payment” ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ• Karnataka-one ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು* ನೀವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ display ಆಗುತ್ತದೆ.

* “pay now” ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.

* Karnataka-one ಪುಟದಲ್ಲಿ Continue for payment ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವದು.ಇದರಲ್ಲಿ “Terms and conditions” ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಓದಿ “check box” ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಮಾಡುವುದು

* continue for payment ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು.* ನಂತರ “pay now” ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.

* Processing ಆಗುವ ವರೆಗೆ “Back button”/”Close button” “Refreshbutton”ಗಳನ್ನು ಒತ್ತಬೇಡಿ

* “Online payment” ಮುಖಾಂತರ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ನಮೂದಿಸಿದಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ.* SMS ಸಂದೇಶ ಬಾರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂದಾಯಿಸಿದ Karnataka-one ಅನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

6. Scanned copy ಗೆ Apply ಮಾಡಿದ ನಂತರ Challan Generate ಆಗುತ್ತದೆ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಆದೇಚಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲುಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ Challan Generate ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

7. Scanned copyಗೆ ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು/ಪೋಷಕರು ಅವರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು,ಮಂಡಲಿಯು ಆದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ OTP (One Time Password) ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.ಇದಲ್ಲದೆ ಸದರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕದ್ದು.

8. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿರುವ ಚಲನ್ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ Challan ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನುಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು

.9. Scanned ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಡಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ UPLOAD ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ನೀಡಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

10. UPLOAD ಮಾಡಲಾದ Scanned ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಲಿಯ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿನೀಡಲಾಗಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

11. ಸಂದೇಶ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಮೊದಲೇ ನೀಡಲಾದ ಚಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿAnswer paper Scanned copyಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:26/04/2023 ರಿಂದ 02/05/2023ರೊಳಗೆಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿರುವ display ಆಗುತ್ತವೆ, ತಾವು ಇಚ್ಚಿಸಿದ ಭಾಷೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

* Scanned copy ಯನ್ನು Download ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

* Scanned copy ಗೆ – Apply ಮಾಡುವಾಗ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು.ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಅಂಕಗಳ ಮರುಎಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 08/05/2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment