ಓದುವ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಹಿತಿ upload ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

Chrome browser ನಲ್ಲಿ open ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ mozilla firefox ಎನ್ನುವ app download ಮಾಡಿ

http://Vidyavahini.karnataka.gov.in

ಗೆ login ಆಗಿ

IMG 20220316 WA0040
IMG 20220316 WA0041
IMG 20220317 WA0048
Sharing Is Caring:

Leave a Comment