ನಾಡಗೀತೆ ಧಾಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಆದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

IMG 20220925 WA0097
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ 168 ರಾಸ 2022 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 25-09-2022

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲು ಶ್ರೀ ಮೈಸೂರು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಧಾಟಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಡಗೀತೆಯ ಪೂರ್ಣವಾಠವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ
ಆಲಾಪವಿಲ್ಲದೇ, ಪುನರಾವರ್ತನ ಇಲ್ಲದೆ, ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ (2.30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಹಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment