2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮದ 4 ರಿಂದ 9 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮದ 4 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನಪ್ರಥಮ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೀಲ ನಕ್ಷೆಗಳುಒಂದೇ pdf ನಲ್ಲಿ (ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ)

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು WhatsApp ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮಾದರಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

2022-23 SA-1 KALIKA CHETARIKE QUESTION PAPERS (MODEL)

CLASSKANENGHIN MATHSE/EVS. SCIENCEPE
4Q.P
B.P
K.A
CLASSKANENGHIN MATHSE/EVS. SCIENCE PE
5Q.PClick
B.PClick
K.A
CLASSKANENGHIN MATHSE/EVS. SCIENCEPE
6Q.PL-1
L-2
L-1
L-2
L-1
L-2
Click
L-1
L-2
L-1
L-2
L-1
L-2
B.PL-1
L-2
L-1
L-2
L-1
L-2
L-1
L-2
L-1
L-2
L-1
L-2
K.AClick
CLASSKANENGHIN MATHSE/EVS. SCIENCEPE
7Q.PL-1
L-2
L-1
L-2
Click L-1
L-2
L-1
L-2
L-1
L-2
B.PL-1
L-2
L-2L-1
L-2
L-1
L-2
L-1
L-2
K.AClick
CLASSKANENGHIN MATHSE/EVS. SCIENCEPE
8Q.PClickClick
Click
ClickClickClick
B.PClickClickClick
K.AClickClickClick ClickClick
CLASSKANENGHIN MATHSE/EVS. SCIENCEPE
9Q.PClickClick
Click
Click
B.PClickClick
K.AClickClick Click
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment