2023 ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರುವ/ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿ

2023 ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರುವ/ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 15/01/23 ರ ಒಳಗಾಗಿ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿ

ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವರ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯ ತಡವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು ಅವರ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment