ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದಿಂದ b.ed ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ವೃಂದಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಮನವಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದಿಂದ b.ed ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ವೃಂದಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಮನವಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

IMG 20210417 WA0002 min

Sharing Is Caring:

Leave a Comment