ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ನಮೂನೆಗಳು/ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ನಮೂನೆಗಳು, ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು PDF ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಆದೇಶ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಎಲ್ಲಾ ಆದೇಶಗಳು.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿ ನಮೂನೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಯ ಮಿತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ನಮೂನೆ.

ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ 1ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮರುಪಾವತಿ ವಿವರ.

ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment