ಡಿಬಿಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ APP ಮೂಲಕ ಶಾಲಾ ಬಿಸಿಯೂಟಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಗಾರ ಜಮಾ ಆಗಿರುವ Status ಮತ್ತು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ Aadhaar Seeding ಆಗಿರುವ Detailsಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಹೇಗೆ?

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Step 1

IMG 20231109 WA0324

Click Play store

⏯️search DBT KARNATAKA

⏯️click Install

⏯️ installation completed next click open

Step 2

⏯️ DBT homepage

⏯️Allow DBT to make and manage phone calls

⏯️ click Allow


⏯️Allow DBT send and view SMS messages


⏯️ Allow

Step 3

IMG 20231109 WA0322

⏯️ Enter adhar number ⏯️OTP will be send to the adhar registration number click 🔲check box
⏯️ verify OTP
⏯️ create mPIN
⏯️ confirm mPIN
⏯️ Submit

Step 4

⏯️ fill personal information

IMG 20231109 WA0325


⏯️name
⏯️ address
⏯️ pincode
⏯️ gender
⏯️D.o.b
⏯️ mobile number
⏯️click OK

Step 5

IMG 20231109 WA0327
Screenshot 2023 11 09 11 05 05 79 6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7

⏯️click payment status

⏯️ select MDM scheme payment of monthly remuneration to CCH

⏯️ current year and previous year
⏯️back

step 6

IMG 20231109 WA0330

⏯️ seeding status of
adhar in bank account

⏯️ enter adhar number

⏯️ click get seeding status

⏯️ seeding details of the beneficiary

⏯️back

⏯️ click contact ⏯️

IMG 20231109 WA0331
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment