ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ.38.75% ರಿಂದ 42.50% ಗೆ 3.75% ದಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ

ದಿನಾಂಕ:01.04.2024 ರಿಂದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (3.75+38.75%=42.50)

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment