5, 8 ಮತ್ತು 9 ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಗಳ ಕಛೇರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರಿಂದ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆ 2023-24 ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

5ನೇ ತರಗತಿ

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ

ಗಣಿತ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ

ಗಣಿತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ

ಗಣಿತ ಉರ್ದು ಮಾದ್ಯಮ

ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಬೇ

ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ

ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಉರ್ದು ಮಾದ್ಯಮ

8ನೇ ತರಗತಿ

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ

ಗಣಿತ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ

ಗಣಿತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ

ಗಣಿತ ಉರ್ದು ಮಾದ್ಯಮ

ವಿಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ

ವಿಜ್ಞಾನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ

ವಿಜ್ಞಾನ ಉರ್ದು ಮಾದ್ಯಮ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಉರ್ದು ಮಾದ್ಯಮ

9ನೇ ತರಗತಿ

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ

ಗಣಿತ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ

ಗಣಿತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ

ಗಣಿತ ಉರ್ದು ಮಾದ್ಯಮ

ವಿಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ

ವಿಜ್ಞಾನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ

ವಿಜ್ಞಾನ ಉರ್ದು ಮಾದ್ಯಮ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಉರ್ದು ಮಾದ್ಯಮ

5ನೇ ತರಗತಿ

ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ

ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ

8ನೇ ತರಗತಿ

ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ

9ನೇ ತರಗತಿ

ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment