ಶಾಲೆಯ ಯಾವ ಮಗುವಿಗೆ scholarship amount credit ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮಗುವಿನ SATS Number entry ಮಾಡಿ check ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಶಾಲೆಯ ಯಾವ ಮಗುವಿಗೆ scholarship amount credit ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ link ಬಳಸಿ ಮಗುವಿನ SATS Number entry ಮಾಡಿ check ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

Check scholorship
Check scholorship

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment