ಶಾಲೆಯ ಯಾವ ಮಗುವಿಗೆ scholarship amount credit ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮಗುವಿನ SATS Number entry ಮಾಡಿ check ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಶಾಲೆಯ ಯಾವ ಮಗುವಿಗೆ scholarship amount credit ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ link ಬಳಸಿ ಮಗುವಿನ SATS Number entry ಮಾಡಿ check ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

Check scholorship
Check scholorship

Sharing Is Caring:

Leave a Comment