ಸಂಭ್ರಮ ಶನಿವಾರ

ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ “ಸಂಭ್ರಮ ಶನಿವಾರ” – ಬ್ಯಾಗ್‌ ರಹಿತ ದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶನಿವಾರಇದು ಸಂತಸದ ಕಲಿಕೆ 10 ವಿಷಯಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ “ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ

IMG 20230609 WA0166
IMG 20230607 WA0065
Useful for teachers2023
Sharing Is Caring:

Leave a Comment