ಸಂಭ್ರಮ ಶನಿವಾರ

ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ “ಸಂಭ್ರಮ ಶನಿವಾರ” – ಬ್ಯಾಗ್‌ ರಹಿತ ದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶನಿವಾರಇದು ಸಂತಸದ ಕಲಿಕೆ 10 ವಿಷಯಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ “ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ

IMG 20231005 WA0033
IMG 20230609 WA0166
IMG 20230607 WA0065
Useful for teachers2023
Sharing Is Caring:

Leave a Comment